Μάθε τις υπηρεσίες που προσφέρει career office του IEK ALTO

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ ALTO εξασφαλίζει τη διασύνδεση σπουδαστών και αποφοίτων του σε θέσεις εργασίας σε κορυφαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα και είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ ALTO προς τους σπουδαστές:

Εύρεση θέσεων εργασίας: Ο προσωπικός σύμβουλος που θα σε αναλάβει κατά την εγγραφή σου, θα σε ενημερώνει  για τις θέσεις εργασίας που παρουσιάζονται σε όλους τους φορείς,  Δημόσιους και Ιδιωτικούς. Θα σε ενημερώνει, επίσης, για τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης σου.

Σύνταξη Βιογραφικού & Προετοιμασία Συνέντευξης: Το Γ.Ε.Α.Σ. του ΙΕΚ ALTO αναλαμβάνει την εκπαίδευση και την υποστήριξη στη δημιουργία του βιογραφικού σου καθώς και την προετοιμασία σου ώστε να έχεις μια επιτυχημένη συνέντευξη με την επιχείρηση που έχεις επιλέξει.

Ημέρες Καριέρας: Κάθε χρόνο διοργανώνονται Career Festivals, όπου σπουδαστές και απόφοιτοι του ΙΕΚ ALTO έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην αγορά εργασίας. Οι Ημέρες Καριέρας έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν μία γέφυρα ανάμεσα στους σπουδαστές -αποφοίτους  που αναζητούν εργασία και στις εταιρείες που αναζητούν προσωπικό.  Οι Ημέρες Καριέρας αποτελούν μία καλή πρόταση για όσους βρίσκονται σε διαδικασία εύρεσης εργασίας διότι σου δίνουν τη δυνατότητα να ενημερωθείς για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας που υπάρχουν στην αγορά αλλά και να μάθεις  αρκετές πληροφορίες για τις εταιρείες που αναζητούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Επιμορφωτικά Σεμινάρια: Διοργανώνονται σεμινάρια και διαλέξεις που στόχο έχουν την επαγγελματική επιμόρφωση και την προσωπική σου ανάπτυξη.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα:  Το Γ.Ε.Α.Σ. του ΙΕΚ ALTO σου παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα, επιδοτήσεις, κανονισμούς, ενίσχυση επιχειρηματικότητας .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την έναρξη και την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης μπορείς να πατήσεις εδώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας κατόπιν υποβολής σχετικής Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 – Α΄ 75) στο Ι.Ε.Κ. φοίτησης και σχετικής απόφασης – έγκρισης του Διευθυντή του οικείου Ι.Ε.Κ., οπότε τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των εξαμήνων της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό λειτουργίας ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να μην είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένος σε άλλη ειδικότητα ή/και να μην υπάρχει ταυτόχρονη Πρακτική/Μαθητεία σε άλλη ειδικότητα, με την εξαίρεση η περίπτωση να υπόκειται στις μεταβατικές διατάξεις (Αρ. Πρωτ. 15641/Κ5/11-02-2022 και Αρ. Πρωτ. Κ5/21074/24-02-2022).

Η πρακτική άσκηση δύναται να πραγματοποιείται σε θέσεις που προσφέρονται από φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και επιχειρήσεις.

Εξαιρούνται οι φορείς:
α) Προσωρινής απασχόλησης.
β) Τα νυχτερινά κέντρα.
γ) Παροχής καθαριότητας και φύλαξης.
δ) Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών.
ε) Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η πράξη «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ» στοχεύει στη βασική διασύνδεση των καταρτιζόμενων των ΙΕΚ αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ με την αγορά εργασίας μέσω του θεσμού της αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης σε χώρους εργασίας, από την οποία οι καταρτιζόμενοι θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και θα αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ο κάθε καταρτιζόμενος που θα μετέχει στην Πρακτική Άσκηση θα αμείβεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η πρακτική άσκηση είναι μέρος της υποχρεωτικής κατάρτισης σε όλες τις ειδικότητες και για το σύνολο των καταρτιζόμενων και η καταβολή της αμοιβής της θα πραγματοποιηθεί εφόσον πιστοποιηθεί η ολοκλήρωσή της.

Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων στα Ι.Ε.Κ. δύναται να είναι επιδοτούμενη και να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του φορέα υλοποίησης του έργου.

Ο «Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης» περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των επιμέρους Υποέργων και των διαδικασιών για την διασφάλιση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.

Η αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση των καταρτιζόμενων (σπουδαστών) των δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ επιδοτείται με βάση τα προβλεπόμενα στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, δηλ. τον Ν.4763/2020 και στην ΚΥΑ με αρθμ. Κ5/97484/05-08-2021 (ΦΕΚ 3938/Β / 26-08-2021), εφόσον η ημερομηνία έναρξης πρακτικής, σύμφωνα με την Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, είναι από την 1/9/2021, και η πρακτική άσκηση έχει ολοκληρωθεί με την σχετική έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ, για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών – ισοδύναμων εκατό είκοσι (120) ημερών πλήρους απασχόλησης.

Ο πρακτικά ασκούμενος θα λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η επιδότηση θα καταβάλλεται από τον υπεύθυνο φορέα υλοποίησης, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στον πρακτικά ασκούμενο, μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, με τη χορήγηση «Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης» που εκδίδεται από τη διεύθυνση του ΙΕΚ, υπό την προϋπόθεση πληρότητας και ορθότητας του φακέλου του πρακτικά ασκούμενου.

Η επιδότηση θα βαρύνει εξ ολοκλήρου την Πράξη χρηματοδότησης (πρόγραμμα επιδότησης).

Για τη συμμετοχή του στην Πράξη, δηλ. για την επιδότησή του, ο καταρτιζόμενος δεν θα πρέπει να συμμετέχει, στο ίδιο διάστημα, σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ

Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει Αίτηση – Δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά.

Συνθήκες πρακτικής άσκησης του πρακτικά ασκούμενου:

Κάθε πρακτικά ασκούμενος πραγματοποιεί την πρακτική άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα, ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του.
Οι ώρες πρακτικής ανά ημέρα καθορίζονται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8) ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της ειδικότητας κατάρτισης του ασκούμενου.
Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του ημερήσιου ωραρίου πέραν των ωρών που ορίζονται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης.
Απαγορεύεται η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης νυχτερινές ώρες (22:00- 06:00).
Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα.
Απαγορεύεται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης την Κυριακή και στις επίσημες αργίες.
Ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει να προσκομίζει, όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος.
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται με ευθύνη των εργοδοτών και με την εποπτεία του Ι.Ε.Κ. φοίτησης του πρακτικά ασκούμενου.
Ο πρακτικά ασκούμενος έχει δικαίωμα να αναφέρει στη διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. τη μη τήρηση των όρων της πρακτικής άσκησης από την επιχείρηση.
Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται από το Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ) του Ι.Ε.Κ., με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ.
Ο Πρακτικά Ασκούμενος θα πρέπει:

Να τηρεί τους όρους υγείας και ασφάλειας εργασίας του εργοδότη.
Να τηρεί το ημερήσιο ωράριο της πρακτικής άσκησης, όπως ορίζεται στην ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης.
Να σέβεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του εργοδότη.
Να συνεργάζεται αρμονικά με τα στελέχη του εργοδότη.
Λοιπές υποχρεώσεις πρακτικά ασκούμενου δύναται να εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. και στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Οι επόπτες Πρακτικής Άσκησης είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της παρουσίας του ασκούμενου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, τον επιτόπιο έλεγχο της επιχείρησης και την τήρηση ατομικού φακέλου πρακτική άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Πραγματοποιούν επισκέψεις στους χώρους Πρακτικής Άσκησης, χωρίς να έχει προηγηθεί ειδοποίηση, προκειμένου να ελέγξουν την παρουσία του ασκούμενου, εάν το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης είναι σύμφωνο με τα δηλωθέντα, το περιβάλλον εργασίας, τον ατομικό φάκελο Πρακτικής Άσκησης κ.λπ. Το Ι.Ε.Κ. τηρεί Ατομικό Φάκελο Πρακτικής Άσκησης για κάθε υποψήφιο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Για να εγκριθεί η συνεργασία του Ι.Ε.Κ. με τον εκάστοτε εργοδότη και η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, θα πρέπει ο εργοδότης:

  • Να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκπαίδευση στο χώρο του στη συγκεκριμένη ειδικότητα που φοιτά ο καταρτιζόμενος.
  • Να μεριμνά για την τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας εργασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων.
  • Να παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους πρακτικά ασκούμενους.
  • Να διαθέτει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα και επαγγελματικά δικαιώματα για το επάγγελμα που εκπαιδεύει.
  • Να ενημερώνει τον πρακτικά ασκούμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς της εργασίας και να τον εντάσσει ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.

Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.5 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών πρακτικής άσκησης», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη της πρακτικής άσκησης και τη λήξη αυτής για κάθε πρακτικά ασκούμενο.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

Ο ανώτατος αριθμός πρακτικά ασκούμενων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων.

Λοιπές υποχρεώσεις των εργοδοτών δύνανται να εξειδικεύονται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

ΙΕΚ ALTO CAREER FESTIVAL

Οι Ημέρες Καριέρας (Career Festivals) διοργανώνονται κάθε χρόνο μέσα στον Φεβρουάριο στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ EUROTEAM.

Οι σπουδαστές του ΙΕΚ EUROTEAM έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με μεγάλες εταιρείες σχετικές με το αντικείμενό τους, να δώσουν συνεντεύξεις και να αναζητήσουν μια θέση πρακτικής άσκησης για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την μετέπειτα επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Πριν τις Ημέρες Καριέρας οι σπουδαστές προετοιμάζουν το βιογραφικό τους με την βοήθεια και την καθοδήγηση του Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης & Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ EUROTEAM και παρακολουθούν σεμινάρια σχετικά με τις Δεξιότητες Επαγγελματικής Συνέντευξης.

Οι σπουδαστές του ΙΙΕΚ Euroteam αποδεικνύουν πάντα ότι διαθέτουν άρτιες γνώσεις υψηλού επιπέδου και εξειδικευμένες δεξιότητες, γεγονός το οποίο συμβάλει στην εύρεση θέσης Πρακτική Άσκησης.   

Κλείσε μια προσωπική ξενάγηση στο IEK ALTO!

Τοποθεσία
Staff
Service
Service Extras
Ημέρα & Ώρα
Recurring info
Πληροφορίες
Cart
Confirmation
We aren’t able to process your payment. Please, try again.
Το ραντεβού σας επιβεβαιώθηκε
Ο αριθμός της κράτησής σας:
ADD TO iCAL CALENDAR

Μετάβαση στο περιεχόμενο